Duyurular
Linkler
BAYDEM Yayıncılık (MTAL/ASML)
Anatomi Fizyoloji görselleri Sitesi
Sağlık Hizmetleri Alanı Görsel Uygulamalar sitesi
Doktorlar Sitesi / Facebook
Millî Eğitim Bakanlığı
MEGEP
SEDER (Sağlık Eğitimcileri Derneği)
Müfredat Programları \ Hemşirelik Alanı Müfredat Programları \ X.SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ

 HEMŞİRELİK ALANI

X. SINIF

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI 

 GENEL AMAÇ

 

Kişiler arası ve toplumsal gruplar ile sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma bilgi ve becerisi kazandırmak.

 

AMAÇLAR:

 

1-    İletişim öğeleri bilgisine sahip olmak.

2-    İletişim çeşitlerini ve şekillerini kavramak.

3-    Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitlerini kavramak.

4-     İletişim engellerini aşma yollarını bilmek.

5-     Etkin iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak.

6-    Toplumsal gruplarla iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak.

7-    İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmek.

8-    Hasta ile iletişim kurma becerisine sahip olmak.

9-    Hasta yakınlarıyla iletişim kurma becerisine sahip olmak.

10- Engelli bireyler ile iletişim kurma becerisine sahip olmak.

11- Özel durumlarda iletişim kurma becerisine sahip olmak.

 

AÇIKLAMALAR:

 

1.    Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

2.    Her dersin başında ’’Dersin Amaçları’ açıklanmalıdır.

3.    Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.

4.    Dersin işlenişi sırasında anlatım, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi,  vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.

5.    Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.

6.    Öğrenme-öğretme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

7.    Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

8.    Öğrenme öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.

9.    Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.

10. Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.

11. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

12. Konular işlenirken imkânlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

13.  Dersin başında geçmiş konular tekrar edilmelidir.

14. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

15. Her dersin sonunda derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

16. Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

17. Ders işlenirken konuya ilişkin vaka örneklerine yer verilmelidir.

18. Sağlık hizmetlerinde iletişim dersi ile bağlantılı diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

19. Sağlık Hizmetlerinde İletişim dersi ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.

20. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Sağlık Hizmetlerinde İletişim dersi için;

·                Çoktan seçmeli testler

·                Doğru-yanlış soruları

·                Eşleştirme soruları

·                Tamamlama (boşluk doldurma)  soruları

·                Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

·                Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

·                Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.

 

 

ÜNİTELER:

 

ÜNİTE I: İLETİŞİM SÜRECİ

           1. İletişim

                1.1. İletişinim Tanımı ve Özellikleri

                1.2. İletişimin Fonksiyonları

                 1.3.İletişimin Amacı

    1.4. İletişim Öğeleri

                     1.4.1. Kaynak (gönderici, verici)

 1.4.2. Mesaj

 1.4.3.Kodlama- Kod Alma

                     1.4.4.Kanal

                     1.4.5. Alıcı( Hedef)

                     1.4.6. Algılama ve Değerlendirme (Filtre)

                     1.4.7. Geri Bildirim (Feed -back)

    2. İletişim Çeşitleri

       2.1.Sözlü İletişim

                        2.1.1.Yüz Yüze İletişim

                        2.1.2.Araçlı İletişim

                    2. 2. Sözsüz İletişim

                    2. 3.Yazılı İletişim

                    2.4.Simgesel İletişim

                    2.5.Kitlesel İletişim

                    2.6. İletişim Sürecinin İşleyişi

                       2.6.1. Tek Yönlü İletişim

   2.6.2. İki Yönlü İletişim

                  3. İletişim Şekilleri

                    3.1. Kişinin Kendisi İle İletişimi

                    3.2. Kişiler Arası İletişim

                    3.3. Grup İletişimi

                        3.4. Kitle İletişimi

                        3.5. Örgütsel İletişim

 

 

ÜNİTE II: KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

1. Kişiler Arası İletişim Engelleri

                      1.1. Kişiler Arası İletişim Engelleri ve Çeşitleri

   1.1.1.Yapıcı Engeller

                        1.1.2. Kişisel Engeller

                        1.1.3.  Kanal Engelleri

                        1.1.4. Bozucu Engeller

                        1.1.5.  Psikolojik Engeller

                        1.1.6. Teknik Engeller

                        1.1.7.  Fiziksel Uzaklık

                        1.1.8. Zaman Baskısı

                        1.1.9. Kesintiler

                       1. 2. İletişim Engellerini Aşma Yolları

                           1.2.1. Kişisel ve Çevresel Engelleri Aşmak

                           1.2.2.Empati Kurmak

                           1.2.3.Güdülemek

                           1.2.4.İkna Etmek

                        2. Etkin İletişim

                            2.1.Kendini Doğru İfade Etme

                             2.2. Doğru Algılama

                              2.3. Doğru Soru Sorma

                              2.4. Beden Dili

                                  2.4.1.Jest ve Mimik

                                  2.4.2.Duruş ve Oturuş

                                  2.4.3.Tokalaşma

 

 

ÜNİTE III: TOPLUMSAL İLETİŞİM

                      1. Toplumsal Gruplar

                             1. 1. Birey ve Toplum

                                  1.1.1. Toplumsal Gruplar

                                      1.1.1.1.Resmi (Formal) Gruplar

                                      1.1.1.2.Resmi Olmayan (İnformal) Gruplar

                                      1.1.1.3.Aile – Arkadaş İlişkileri

                                   1.1.2. Toplumsal Etkileşim

                                   1.1.3. Toplumsal Rol

                                    1.1.4.Toplumsal Statü

                              1. 2.Farklı Toplumsal Ortamlarda İletişim

                                   1.2.1.Aile İçi İletişim

                                   1.2.2.Okul ve İletişim

                               1.3.Toplumsal İlişkiler

                                   1.3.1.Toplumu Tanımanın İletişime Katkıları

                                   1.3.2. Toplumun Sağlık Kurumları İle İlişkileri

                          2. İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

                              2.1.Görgü Kuralları

                                  2.1.1. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

                               2.2.Gelenek Görenekler (Örf Ve Adetler)

                                 2.2.1. Gelenek ve Göreneklere Uymanın Sağladığı Faydalar

                               2.3.Dini Kurallar

                               2.4.Ahlak Kuralları

                                2.5.Hukuk Kuralları

                                2. 6.İnsan Hakları

 

 

ÜNİTE IV: SAĞLIKTA İLETİŞİM

            1. Hasta İle İletişim

                    1.1. Çocuk Hasta İle İletişim

                    1. 2. Sağlık Sorunu Olan Bireylerle İletişim

           1.2.1. Öfke Yaşayan Hasta İle İletişim

           1.2.2. Panik Yaşayan Hasta İle İletişim

                        1.3. Yaşlı Hasta İle İletişim

                    2. Hasta Yakınlarıyla İletişim           

               2.1.Hasta Yakınının Özelliklerine Göre İletişim Kurmak

                   2.1.1. Öfke ve Panik Yaşayan Hasta Yakını İle İletişim

                   2.1.2.Kayıp Yaşayan Hasta Yakını İle İletişim

                2.2.Hasta Yakını İle İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

                      3.Engelli Bireyler İle İletişim

                       3.1. Görme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

                       3.2. Konuşma Sorunu Olan Bireylerle İletişim

                       3.3. İşitme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

                       3.4. Zihinsel Engelli Bireylerle İletişim

                       3.5. Diğer İletişim Sorunu Olan Bireyler İle İletişim

                3.5.1Tekerlekli Sandalye Kullananlar İle İletişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

               3.5.2. Serebral Palsili Bireyler İle İletişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

              3.5.3. Zekâ Geriliği Olan Bireyler İle İletişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

              3.5.4. Otizmi Olan Bireyler İle İletişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

          3.5.5.Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İle İletişim Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

                   3.5.6.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Dehb) Olan Bireyler İle İletişim   Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar.

                        4.Olağan Dışı Durumlarda İletişim

                      4.1.Olağan Dışı Durumlarda Kurum ve Kuruluşlarla İletişim

                      4.2. Afetlerde İletişim

                               4.3. Salgınlarda İletişim

                       4.4.Kazalarda İletişim

                       4.5. Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken noktalar

 

© 2013 Halil POLAT - Resmi Web Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım: TeknoDEVA